کرج، عظیمیه، راستای مهران اسبی، بعد آتش نشانی، قبل فروشگاه رفاه
اطلاعات مکان
  • آدرس: کرج، عظیمیه، راستای مهران اسبی، بعد آتش نشانی، قبل فروشگاه رفاه
  • تلفن: 021۳۲۵۲۴۲۲۵
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل