اراک، خیابان ملک، کوچه معاد یک
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 10 تا 1316 تا 22
ارسال تصویر گزارش مشکل
:: کافه کتاب کا ::
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل