قزوین، نادرى شمالى، روبروى قصرفرش
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 11 تا 1620 تا 23
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل