آبادان، حدفاصل بيمارستان طالقاني و فلكه فرودگاه، روبروي اولين دور برگردان، جنب خوابگاه دخترانه دانشگاه آزاد
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: آبادان، حدفاصل بيمارستان طالقاني و فلكه فرودگاه، روبروي اولين دور برگردان، جنب خوابگاه دخترانه دانشگاه آزاد
  • تلفن: 09163319919
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 10 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل

× Ad