مشهد، هاشميه ٢٨، نبش 3/28
اطلاعات مکان
ساعات کاری
هم اکنون باز است
شنبه تا جمعه 12:30 تا 1619 تا 24
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل