اصفهان، خاقانی، کوچه چهارسوقی ها، نبش ساختمان تاریخی شکرچیان
  • هم اکنون بسته است
اطلاعات مکان
  • آدرس: اصفهان، خاقانی، کوچه چهارسوقی ها، نبش ساختمان تاریخی شکرچیان
  • تلفن: 03136282377
ساعات کاری
هم اکنون بسته است
شنبه تا جمعه 19 تا 23:59
ارسال تصویر گزارش مشکل
کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت
ارسال تصویر گزارش مشکل