جزییات نظر ................... روی کایا
4 ماه پیش
اصلا فظای خوبی نداشت؛ غذا هم سرد بود و رسیدگی خوب نبود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad