جزییات نظر Ramtin روی خشت بهشت
6 ماه پیش
غداهاش واقعا افتضاح.. کبابش بو میداد و سفت .. برنجش که افتضاح.. حیفه اوم اون پول بده به این غذا.. سرویس دهی بدتر از
همه..
× Ad