جزییات نظر حمیدرضا سیفی روی نامبر سیکس
7 ماه پیش
متاسفانه تجربه بسیار بدی را سپری کردم و دیگه پایم را دراین رستوران نخواهم گذاشت
پاسخ ها
× Ad