جزییات نظر حاتمی روی حاج داداش
6 ماه پیش
متاسفانه سرویس دهی بسیار ضعیف یکی از غذا ها رو فراموش کردند
برای دستمال کاغذی چند بار صدا زدیم آخر خودمان رفتیم
دستشویی مایع و دستمال نداشت
خلاصه ابرومون جلوی فامیلامون رفت

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت