جزییات نظر MANI روی ساندویچ یگانه
4 سال پیش
عالی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad