جزییات نظر س آقامحمدی روی گل یخ (پیروزی)
10 ماه پیش
پرسنل خوب ومحترمی داره وباطولانی شدن تایم توقف مهمان مشکلی ندارن محیط معمولی داره اماحس خوب رومنتقل میکنه،پیشنهادمیکنم روی هرمیزمنوباشه،من یه اسپرسوخوردم بدنبود