جزییات نظر شمیم یکتا روی پالیزی
1 سال پیش
قیمتاش نسبت به کیفیت عالیه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad