جزییات نظر بهزاد روی وکیل
10 ماه پیش
رستوران متوسط رو به پایین

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت