جزییات نظر کیا نجف روی گزینگ برگر (سنندج)
1 سال پیش
متاسفانه یک فست فود غیر حرفه ای
پرسنل و کارکنان با بی ادبی صحبت میکنند و کلا کاسب نیستند

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت