جزییات نظر امیربهنام روی علی کتلت
2 سال پیش
علی آقا،به خاطرتمام خاطرات خوشی که برایمان ساختی،ازت ممنونم،
امیرخاله اوغلی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت