جزییات نظر نوید روی آق اولر
1 سال پیش
سلام قسمتی که مدیریتش با جناب سرهنگ باشه بایدم بهتر ازاینا باشه وهمینطور هم هست واقعا لایک داره دوست دارم اقای خدابنده دوستدارشما ودست بوستان نوید.

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت