2 سال پیش
پاستا و بیف و فیله عالی بود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad