جزییات نظر علي روی سالادبار
4 سال پیش
ali

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad