جزییات نظر ترانه روی لمیز (ونک)
2 سال پیش
واقعا لمیز از بهتریناس

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت