جزییات نظر Dan روی دوفر (ساری)
1 سال پیش
فضای کوچیک
پیتزا مینی ولی گرون
غذاها از قبل آماده شده و گرم نیست
طعم خوب

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad