جزییات نظر شهاب پسندیده روی سیب 360
4 سال پیش
روی پیتزاها پر از روغن بود?☺وبعد از غذا حال آدمو جا میاورد??

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت