جزییات نظر محمدرضا رضایی روی د ل پ (پونک)
2 ماه پیش
محیطش خوبه دکورشم خوبه
کیفیت غذاهاش خیلی خوبه
قیمتشم به نظرم برای اون محل گرونه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad