جزییات نظر مریم رستمی روی حاتم
2 سال پیش
غذاشون خوب بود و سرویس دهی معمولی بود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad