فضاش که برای نشستن اینا اصلا خوب نیست
ولی هات داگای عالی دارن
هم حجمه مناسب قیمت و کیفیت و مزه هم عالی
× Ad