2 سال پیش
ویو قشنگی داره و سلطانی خوشمزه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad