جزییات نظر مریم رستمی روی بهروز
2 سال پیش
من خیلی گرسنه ام بود خوب بود برام

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad