جزییات نظر مریم رستمی روی هیوا
2 سال پیش
پیتزاهاشون به شدت خوشمزه و پرسنل هم منظم بودن پنیر های رنگی روی پیتزا هم دوست داشتم

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad