جزییات نظر مریم رستمی روی زینگر (هروی)
2 سال پیش
من اینجا زیاد پیتزا خوردم و پپرونیشو توصیه میکنم

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad