جزییات نظر amir bahrami روی شیش کباب
2 سال پیش
عالی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad