جزییات نظر جان پیاژه روی مکث
2 سال پیش
عالی و ....

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت