2 سال پیش
محیط خیلی خوب که آدم و یاد ساندویچی های قدیم میندازه و عطر و بوی واقعی ساندويچ و احساس میکنی. طعم و مزه هم خیلی خوب بود.

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت