3 سال پیش
برگر هاش فوق العاده است

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت