جزییات نظر زیبا ..... روی الیزه (جمهوری)
1 سال پیش
ابدوغ خیار روی سرویس و رایگان بود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت