جزییات نظر زینبیون روی حجت
4 سال پیش
سیگار و قلیان اگر آزاد نبود بهتر بود یعنی عالی بود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت