2 سال پیش
فقط در همین حد بگم که تمام سوغاتی که از اینجا خریده بودم قبل از رسیدن به افرادی که براشون گرفته بودم.... خورده شدن😁در این حد خوب بود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad