جزییات نظر Pegah روی فرست کاپ
1 سال پیش
از خوباست

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت