1 سال پیش
خییلی محیط جالب و خاصی داره.دوست نداری بیای بیرون. البته سلیقه هر کس نیست این فضا

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمتپاسخ ها