جزییات نظر بهرام زمینی روی زیتون
1 سال پیش
برنج ایرانی باپخت خوب و کبابها وچلومرغ نسبت به قیمت موردقبوله

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت