جزییات نظر Kamyar روی لبیستروپاپ
9 ماه پیش
محیط زیبا
برخورد و روش صحبت کردن پرسنل طلبکارانه
ما ۸ نفر رزرو تولد داشتیم، ۲ساعت و ده دقیقه بعد گفتن زمان میزتون تموم شده، میز رو خالی کنید!
۱۲۸۰۰۰۰ هم شارژمون کردن.

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad