جزییات نظر محمدجواد نقدی روی ملورین
4 سال پیش
سیگار از ساعت ۵ عصر به بعد آزاده
شنیسل حجم مناسبی داشت

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad