جزییات نظر مهرداد روی فستیز برگر
2 سال پیش
فکر کنم کلا بسته شده

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت