جزییات نظر صفا مهر روی جگرسرا دادمان
3 سال پیش
جگرکی دادمان فضای قشنگی داره. داخل پیاده رو میز دارن. ولی متاسفانه سفارش ما نصفش که سوخته بود، همشم بیش اندازه شور بود. برخورد پرسنل خوب بود.

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت