جزییات نظر اشکان موحدی روی فود فکتوری
3 سال پیش
عااالییی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت