جزییات نظر اشکان موحدی روی آتش برگر
2 سال پیش
طعم و کیفیت بینظیر

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت



× Ad