جزییات نظر Matin jr روی هات داگ تنوری پامچال
4 سال پیش
عالی شعبه اصلیش شیرازه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad