جزییات نظر ستایش روی فیلوبار
2 سال پیش
خوبه وطعم غذاهاش عالی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت