جزییات نظر محمد مهدی مهرانی روی ۲پینو
3 سال پیش
عالی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت