جزییات نظر سوگل عباسی روی ۲پینو
4 سال پیش
عالی بودددد????

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت