جزییات نظر سوگل عباسی روی میامی (گرگان)
4 سال پیش
عالی بودد ??

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت